Logo Akademie věd EN
Domů > Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

PRAVIDLA HRY ČESKÁ VĚDA 

Česká věda je vědomostní hra, kde využijete také dobrý postřeh a rychlé rozhodování. Česká věda se skládá ze tří samostatných her: Vynálezci, Vědkyně a Vynálezy.

Hru Česká věda organizuje Středisko společných činností, v. v. i., se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 604 57 856, zapsaná v registru veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel si vyhrazuje právo změnit pravidla hry Česká věda, hru přerušit, prodloužit nebo zrušit.

Do hry Česká věda se může zapojit každá fyzická osoba, která vyplní registrační formulář, kde zadá svoje kontaktní údaje (v rozsahu křestní jméno, emailová adresa. Podmínkou účasti ve hře Česká věda je i vyjádření souhlasu s podmínkami hry

Cílem každé samostatné hry je umístit co nejrychleji a ve správném pořadí na časovou osu karty s vynálezci, vědkyněmi nebo vynálezy. Každá hra má svůj časový limit, po jehož vypršení hra končí. Karty vynálezců a vědkyň se na časovou osu umisťují podle data jejich narození, karty vynálezů se umisťují podle roku objevu. Karty se na časovou osu umisťují tahem myší, při chybném zařazení časová osa zčervená a nesprávně umístěná karta se vrátí zpět do balíčku.

Hráč, který v daném časovém limitu umístí nejvíce karet na časovou osu, vyhrává. V případě, že se více hráčům podaří umístit na časovou osu všechny karty ještě před vypršením časového limitu, vyhrává hráč, který všechny karty umístí v nejrychlejším čase.

Každá hra má svou výsledkovou listinu, kam se ukládají výsledky všech hráčů. V každé hře je možné získat v daném herním období jednu věcnou cenu. Věcnou cenu získají tři nejlepší hráči v daném herním období, tedy tři různí hráči, kteří se po ukončení a vyhodnocení herního období umístí ve výsledkových listinách jednotlivých her na prvním místě (v případě, že se na prvním místě ve dvou a více hrách umístí stejný hráč, získává věcnou cenu hráč bezprostředně následující). Pro určení vítězů je rozhodující datum a přesný čas odehrání hry.

Provozovatel hry kontaktuje výherce pomocí emailové adresy a následně mu věcnou cenu zašle poštovní doručovací službou na sdělenou adresu. Na věcnou cenu není právní nárok.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

  1. Hru Česká věda (dále jen „Hra“) dostupnou na webových stránkách otevrenaveda.cz provozuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT (dále jen „Provozovatel“).
  2. Tyto podmínky užívání (dále jen „Podmínky“) upravují vztah mezi vámi a Provozovatelem v souvislosti s vaší registrací ve Hře a užíváním Hry.
  3. Použitím Hry závazně potvrzujete srozumění a souhlas s Podmínkami, a dodržování všech platných zákonů a předpisů.
  4. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zdravotní komplikace způsobené v důsledku užívání Hry. Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost, nefunkčnost, ztrátu nebo poškození dat, únik informací o uživateli Hry nebo zabezpečení Hry, ani za jiné následky v důsledku užívání Hry a nepřebírá žádné záruky.
  5. Užívání Hry se řídí dodržováním stanovených právních předpisů vyplývajících ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), které jste povinen/povinna dodržovat. Nemáte oprávnění jakkoli kopírovat, šířit, opisovat, ani jinak nakládat s Hrou nebo jejími částmi v rozporu s Autorským zákonem nebo jinými právními předpisy. Pokud tyto předpisy porušíte, jste povinen/povinna uhradit případnou náhradu újmy, přičemž takové jednání může mít trestněprávní následky. Hru i její části jste oprávněn/a užívat výhradně pro svou osobní potřebu, toto užívání nesmí být za účelem dosažení přímého nebo nepřímého obchodního nebo hospodářského prospěchu.
  6. Je přísně zakázán jakýkoli pokus o podvod, zásah, změnu, modifikování, hackování a narušení Hry i jejích částí, manipulace s výsledkovou listinou, používáním softwarů, které při používání zajistí neoprávněnou výhodu. Takové jednání povede ke smazání účtu hráče a k jeho povinnosti nahradit Provozovateli vzniklou újmu. Pro účel užívání hry není dovoleno používání virtuálních IP, anonymizérů, připojení přes proxy atp.
  7. Uživatel Hry je v plné míře odpovědný za jakoukoliv újmu, kterou způsobí jiným uživatelům, třetím osobám nebo/a Provozovateli svým jednáním v rozporu s těmito Podmínkami nebo/a právním řádem České republiky. Této odpovědnosti se nelze zprostit. Porušení povedou ke smazání účtu hráče a budou přísně stíhána civilněprávní i trestněprávní cestou.
  8. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami, máte právo Hru nepoužívat a svůj účet ve Hře zrušit (e-mailem na adresu: info@otevrena-veda.cz, dopisem).
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto Podmínky. V takovém případě vás budeme informovat. Aktuální verze Podmínek je vždy k dispozici zde.
  10. Tyto Podmínky nabývají účinnosti od 1. 3. 2017.

Ochrana osobních údajů

INFOMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení hráči,

dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO: 60457856, se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik - Pověřenec, Národní 1009/3, Praha 1, PSČ 110 00, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a e-mail zpracováváme pro účely vaší registrace v soutěži Česká věda, dále pro účely zveřejnění výsledků ve výsledkové listině a za účelem kontaktování hráče v případě, že v soutěži vyhraje. Toto zpracování vašich osobních údajů tedy provádíme na právním základě splnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a e-mail zpracováváme ještě pro účely statistického vyhodnocení účasti v soutěži Česká věda. Toto zpracování vašich osobních údajů provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě sledovat dopady marketingové kampaně. Toto zpracování osobních údajů založené na právním základě našeho oprávněného zájmu nevyžaduje váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku. Výše uvedené údaje budeme zpracovávat pro uvedené účely po dobu trvání hry Česká věda.

Osobní údaje hráčů, kteří se umístí na prvních místech, v rozsahu jméno, příjmení a bydliště, budeme zpracovávat, pro účely zaslání výhry. Toto zpracování uvedených osobních údajů provádíme na právním základě splnění smlouvy, poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, a bez něj není možné doručit výhru. Údaje uvedené v tomto odstavci budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k doručení výhry.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů?

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám, seznámit se s nimi budou moci pouze oprávnění zaměstnanci správce.

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům, na opravu neaktuálních či neúplných údajů a na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování. Dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.